Avís legal

1. Introducció

1.1. Gràcies per escollir JOSEP MUNTAL. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web i a les adreces URL derivades de www.jmuntal.com (des d’ara el lloc web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou l’acceptació a aquests “Termes i condicions d’Ús” i la nostra “Política de Privacitat “. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, us convidem a que abandoni el lloc web.

1.2. El lloc web és titularitat de JOSEP MUNTAL, S.L.

(Des d’ara JOSEP MUNTAL), la raó social és:

Denominació Social: Josep Muntal S.L.

Nom Comercial: Josep Muntal

Domicili Social: C / de la Cerdanya, s / n 08140 Caldes de Montbui

CIF / NIF: B60930831

Telèfon: 938655630

e-mail: jmuntal@jmuntal.com

Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 28737, Foli 0203, Secció General, Fulla.140378, Inscripció 1 – CIF: B-60.930.831

Nom de domini: www.jmuntal.com

1.3. JOSEP MUNTAL li indica que és obligació de l’usuari llegir aquestes condicions d’ús dels llocs web, considerant vigents i per tant aplicables, recomanant als usuaris imprimir o guardar una còpia de les actuals “Condicions d’ús” per posteriorment tenir coneixement d’aquestes,ja que les mateixes estaran en tot moment disponibles a la pàgina web (www.jmuntal.com). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris / clients a través de qualsevol eina de processadors de text convencionals en el mercat.

1.4. Per poder usar i navegar els llocs web de JOSEP MUNTAL, l’Usuari ha de (a) tenir 18 anys o més, o bé tenir-ne 14 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes, (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable ho prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a JOSEP MUNTAL serà veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

2. Objecte

2.1. És objecte dels presents termes d’ús la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir fullejar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica, automàtica i sense modificació alguna, dels termes, condicions i advertències recollides en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’usuari, pel que fa als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de JOSEP MUNTAL advertir que si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’usuari s’ha d’abstenir d’accedir als llocs web, de manera que JOSEP MUNTAL el convida immediatament a abandonar aquest lloc web si no està d’acord amb la citada advertència.

2.2 L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, JOSEP MUNTAL declara i l’Usuari reconeix, que JOSEP MUNTAL proporciona gran diversitat d’informació de productes, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per JOSEP MUNTAL.

3. Directrius de l’Usuari

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir-les quan accedeixi als nostres llocs web, així com quan contracti els nostres serveis. Seguiu aquestes normes:

3.1. Directrius d’accés als llocs web

3.1.1. Per accedir als llocs web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip / dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc …) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

3.1.2. L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de documents o determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’Usuari és l’únic responsable per la instal·lació de citats elements, declinant JOSEP MUNTAL qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pugui derivar.

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari

3.2.1. L’usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-contràriament als continguts presents en aquest text, de manera lesiva per JOSEP MUNTAL o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir una normal dels llocs web per altres Usuaris.

3.2.2. L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de JOSEP MUNTAL, així com introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

3.2.3 JOSEP MUNTAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat de JOSEP MUNTAL per l’ús dels llocs web

3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès, per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. JOSEP MUNTAL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.3.2. JOSEP MUNTAL fa tots els esforços necessaris per oferir la informació que conten en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de JOSEP MUNTAL, es procediria a l’esmena de l’errada al més aviat i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes a la legislació vigent.

3.3.3. JOSEP MUNTAL no serà responsable enfront de l’Usuari, quant:

L’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a JOSEP MUNTAL.

La informació introduïda per usuaris i terceres persones, alienes a JOSEP MUNTAL i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

4. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

4.1 JOSEP MUNTAL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

4.2 JOSEP MUNTAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris dels seus llocs webs, poguessin derivar-se de la navegació per les seves llocs webs. En conseqüència, JOSEP MUNTAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys que per la navegació per Internet pogués patir l’Usuari.

5. Vigència del text present

5.1. JOSEP MUNTAL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut d’aquest lloc web. Tant pel que fa als continguts dels llocs, com les condicions d’ús dels mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin exclusivament publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

5.2. JOSEP MUNTAL es reserva el dret a actualitzar l’ús, termes i condicions aplicables als llocs web. Sent sempre d’aplicació, en benefici de l’Usuari, els vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, així com els vigents a data de la possible sol·licitud de serveis, si fos aquest el cas. L’actualització es pre-avisarà a través del lloc web, que s’obrirà en accedir a la pàgina amb una antelació mínima de 15 dies.6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logotips, marques registrades o no, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de JOSEP MUNTAL. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i / o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i els és més aplicació tant la normativa espanyola afí i comunitària en els esmentats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

6.2. Tots els drets sobre els continguts, estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i / o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de JOSEP MUNTAL.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

7.1 JOSEP MUNTAL es reserva així, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

7.2 Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’usuari i JOSEP MUNTAL S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i JOSEP MUNTAL, els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.